آگهی های استخدامی فعال

به تعدادی نیرو جهت واحد .... نیازمند می باشیم 

مهارت ها :....

سابقه کار مرتبط :........

جنسیت : ................

جهت پرنمودن فرم استخدام برروی لینک زیر کلیک کنید

به تعدادی نیرو جهت واحد .... نیازمند می باشیم 

مهارت ها :....

سابقه کار مرتبط :........

جنسیت : ................

جهت پرنمودن فرم استخدام برروی لینک زیر کلیک کنید

X