شركت نيك صدراي توس داري گواهينامه :

  • عضویت سازمان تجارت معدن و صنعت
  • عضويت پيوسته انجمن توليد كنندگان فولاد ايران 
  • داراي نشان استاندارد ملي ايران به شماره 3132 
  • ايزو هاي مربوطه(ISO 9001:2008 –ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 ISO 9004 : 2009) از كشور آلمان
  • اولين واحد داراي نشان بهبود كيفيت و بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد.
X