بسمه تعالی

طرح تغییر تولید وافزایش مقاطع طویل شرکت مجتمع فولاد نیک صداری توس

با سلام وتحییات وافر

نظر به نیاز مبرم کشور وصنایع داخلی به مقاطع طویل (ورق تخت ) از جمله صنایع لوله و پروفیل ،لوازم خانگی ،خودرو  وصنایع فلزی (سوله وساختمان ) صنایع ساختمانی،صنایع غذائی وبسته بندی که بالغ بر 70میلیون تن مصرف ظاهری کشور بوده در حالی که حداکثرتولید این مقاطع در انواع وسایزهای مختلف کمتر از 10میلیون تن میباشد و با توجه به قیمتهای جهانی که همیشه د رحدود 100دلار گرانتر از مقاطع طویل (میلگرد وآهن )می باشد از یکسو واز طرفی با توجه به میزان ظرفیت منصوبه  در کشور در مقاطع طویل (میلگرد ونبشی وتیر آهن) در حدود 32میلیون تن که در حال حاضر کمتر از یک سوم این ظرفیت مشغول به فعالیت بوده وبه دلیل عدم تعادل عرضه وتقاضا (عرضه پیشی برتقاضا ) این محصول اشباه ومتاسفانه بدلیل خام فروشی وصادرات بیش از حد شمش ،اسلب وبلوم مواد اولیه میلگرد ،تیراهن وورق (تولید مواد اولیه در حدود 35میلیون تن در سال قبل )صادرات محصولات نهائی مقاطع تولید (میلگرد) نیز اشباه گردیده وصادرات محصولات با خام فروشی  جایگزین گردیده واز طرفی نیاز مبرم کشور به مقاطع تخت می باشد .لذا ین شرکت تمام سعی خود رابر تغییر مقاطع طویل به تخت نهاده وبا ظرفیت اسمی 200هزار تن سالانه عزم اصلاح وتغییر در خط تولید رادارد وتوجیهات آن بشرح ذیل می باشد .

1- قیمت مواد اولیه شمش واسلب در بازار یکسان بوده ودر حال حاضر هر کیلو 16500تومان در حالیکه محصول مقاطع طویل (میلگرد ،تیرآهن )هر کیلو 17500تومان وورق بالغ بر 27000 تومان که شاهد اختلاف فاحش دو محصول که دلیل اصلی توجیح تغییر مقاطع می باشد .

2- تضمین تولید و بازار فروش :  نیاز داخلی کشور در مقاطع تخت 70میلیون تن وتولید فعلی 10میلیون تن ودولت هیچ برنامه ای جهت ساخت کارخانجات تولید مقاطع تخت در5سال آینده نیز تامین آن با مشکلات مواجهه ودر صورت رفع تحریم تکیه بر واردات خواهد بود که با توجه به تولید مواد اولیه در ابران واردات ان مقرون بصرف نیست وپیرو منویات  مقام معظم رهبری وحمایت از تولید داخلی وتکمیل نیاز داخل این طرح بصورت ملی در انجمن نورد کاران کشور مطرح وموافقت آن تا سقف 5میلیون تن گرفته شد .

3- مابه التفاوت سود بین محصولات طویل وتخت در هر کیلو 8000تومان بوده وبا توجه به رسالت مشتری مداری ودر صورت وعزم بخش خصوصی د رکاهش قیمت پیش بینی کاهش در هر کیلو 4000تومان را داشته ونهایتا سودحاصله نسبت به میلگرد 4برابر وفروش آن بدلیل نیاز شدید تا 2ماه  آینده پیش فروش وگارانتی خواهد گردید .

4- با توجه به تولید اسلب وشمش در کشور بالغ بر37میلیون تن در سال 1400وافق 1404به 55میلیون تن  فولاد وتولید محصولات در حال حاضر د رحد 22میلیون تن لذا به میزان 20میلیون تن مواد اولیه د رکشور مازاد بر نیاز فعلی می باشد که میتوان حتی تا سقف 8میلیون تن برای واحدهای تغییر مقاطع داد ودر دراز مدت تولیدات وصادرات محصولات نهایی جایگزین خام فروش ومواد اولیه گردد.

5- با توجه به شرایط وموقعیت جغرافیای شرکت مجتمع فولاد نیک صدرا توس وعدم حضوررقیب وهیچ تولید کننده ای در شمال شرق ، شرق وجنوب شرق کشور ومجاورت با کشورهای مصرف کننده این محصول شامل ترکمنستان –ازبکستان – تاجکستان –افغانستان – وپاکستان و نزدیکی این واحد به مرزهای خروجی ارزانی حمل ونقل تا 90%این محصول قابل صادرات وعلاوه بر اینکه با بودن شرکت های لوازم خانگی ،ایران خودرو خراسان وصنایع غذایی در استان خراسان 100%این محصول بصورت پیش خرید مصرف داخلی داشته وبازار آن نیز حداقل تا 15سال آینده با کمبود محصول د ربازار ورشد تقاضا  روبروخواهد بود

6- با توجه به تغییر خط از طویل  به تخت  میزان500میلیارد تومان صرفه جویی ساخت جدید هزینه وبا میزان یک دهم آن (50میلیارد تومان ) قابل انجام وصرفه جوئی در زمان در حدود 24ماه وباتوجه به نوع تولید ورق کم عرض به ظرفیت تولید خط اضافه شده وظرفیت اسمی از 200به 250هزارتن افزایش خواهد داشت

توجیحات  اقتصادی :

از زمان استارت وتغییر خط بمدت 6ماهه توقف واصلاح وبازسازی وویرایش وهزینه در حدود50میلیارد تومان خواهد داشت در حالیکه ظرفیت خط 200هزار تن بدلیل نبود مشتری میلگرد کمتر از35%تولید داشته وکفاف هزینه ها را نخواهد داشت با تغییر به خط ورق کم عرض بدلیل نیاز شدید ومبرم بازار واختلاف قیمت 8000 تومان بین محصول ومواد اولیه وکاهش قیمت محصول در فروش بجهت رقابت بازار بعد از دوره 6ماهه وبا تولید اولین محصولات در دوره ازمایش 3ماهه  حدود 10هزار تن وحتی شکست قیمت توسط این واحد به 4000تومان تنزیل در محصول پیش بینی سود حاصل در سه ماه اول تولید آزمایش بالغ بر 40میلیارد تومان ودر3ماهه تولید انبوه بعد از این دوره برابر هر ماه 15هزار تن قابل دسترس و طی دوره  یکساله که 6ماهه آن باز سازی وسه ماه اول آزمایش وسه ماه دوم تولید انبوه می باشد بالغ بر 55هزار تن تولید وبا احتساب سود 50%نسبت به رقبا در بازار سودی برابر 220میلیارد تومان را در پی خواهد داشت .

لذا با پیش بینی وتحلیل حقیقی بازار ونیاز ورق صنایع وقیمت جهانی ومیزان حجم تولید آن د رکشور (10میلیون تن ) نیازمبرم به اجرا طرحهای مشابه بوده . لذا برگشت سرمایه اولیه بابت  اصلاح وتغییرات در خطوط فوق از محل سود محقق شده در دوران مذکورپس ازاولین  تولید  به میزان 100% درسال اول محقق ومیزان نیاز سرمایه در گردش وطرح توسعه شرکت با ارزش سرمایه اولیه 450میلیارد تومان در سال دوم (24ماهه ) درحدود دوبرابر ارزش واقعی خود (800میلیارد تومان ) سود خاص را محقق نموده که جز طرح توسعه وایجاد واحد احیا وذوب مواد اولیه خواهد بود .

لذا پیش بینی در صد سود حاصل وسرمایه گذاری با تنفس 6ماهه وپس از تولید در سال اول 180%ودر سال دوم با ظرفیت تولید 200هزار تن سود محقق بالغ بر800میلیارد تومان ونسبت به ارزش کل سرمایه گذاری واحد تولیدی دوبرابر ونقطعه سربه سری طرح از روزنخست وباز گشت سرمایه حداکثر 18ماه به احتساب خلق سرمایه در گردش نهفته در دوران بازسازی وتولید آزمایشی وانبوه میباشد .

همچنین طرح توسعه با استفاده ا زمنابع حاصله ازسود واحداث واحد ذوب 200هزار تن طی 6ماهه بعد از تولید انبوه خواهد بود که با ساخت واحد ذوب مواد اولیه واحد نورد تامین وهزینه آن د ر هر کیلو 200تومان نیز در زنجیره ارزش افزوده خلق وهزینه مربوطه تامین مینماید  .

X