مناقصه شماره 1 برای خرید اقلام ذیل بصورت پیش فاکتور تا مورخه 1402/12/25 پیشنهادات مربوطه  به ایمیل info@niksadrasteelco.co در قالب 

PDF یا JPG واصل گردد و پیشنهادات پس از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد 

1-قلم 1 1000 کیلو

2-قلم 2 100 عدد

3-قلم 3 500 کیلوگرم

مناقصه شماره 2 برای خرید اقلام ذیل بصورت پیش فاکتور تا مورخه 1402/12/25 پیشنهادات مربوطه  به ایمیل info@niksadrasteelco.com در قالب 

PDF یا JPG واصل گردد و پیشنهادات پس از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد 

1-قلم 1 1000 کیلو

2-قلم 2 100 عدد

3-قلم 3 500 کیلوگرم

X