استاندارد 3132: استاندارد میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

میلگردهای تولیدی مجتمع  بر اساس استاندارد ملی به شماره3132 (تجدید نظر دوم تیرماه1392 – میلگردهای گرم نوردیده برای تسلیح بتن – ویژگیها و روشهای آزمون)در سه گروه ساده(س240)وآجدار مارپیچ(آج340)وآجدار جناغی(آج400)طبقه بندی می شوند.مجتمع فولادخراسان قادر به تولید میلگردهای آجدار جناغی با استفاده از روش عملیات حرارتی Quench-Temper جهت بهبود خواص مکانیکی نیز است.

ویژگی های میلگردهای آجدار تولیدی مجتمع فولاد نیک صدرای توس
(Specification of Round)

 

 

X